Denizcilik sektörü, geliþen teknoloji sayesinde konforunuzu artýracak ve hayatýmýzý kolaylaþtýracak birçok yeniliðe sahne oluyor. Fakat bu yenilikleri yaratan ekipmanlarýn tanýtýmýndaki bilgi eksikliði çoðu zaman bu ürünlerden yoksun kalmamýza sebep oluyor. Ustaoðlu marin bu ürünleri uzman kadrosuyla yakýndan takip edip, geliþtirip, kaliteyi ve konforu siz deðerli müþterilerin hizmetine sunuyor.


Ustaoðlu Marin; sahip olduðu teknik bilgi ve müþteri yaklaþýmý ile marin motor ve diðer deniz ekipmanlarý konusunda uzman kadrosu ve yaygýn servis aðýyla destek vermeye devam edecektir.